Jan Buys Blog

Jan Buys Blog

Broedvogels Steenwaard 2012

Beesten en plantenPosted by Jan Buys 04 Jan, 2013 22:43:16
In 2012 voor de achtste keer de broedvogels in de Steenwaard geïnventariseerd. In het verenigingsblad van de Vogelwacht Utrecht de Kruisbek stond laatst een overzicht van de eerste zeven jaar. Heel kort door de bocht is het beeld dat vogels van bos en struweel toenemen, die van weide, akker en strand afnemen en dat watervogels stabiel zijn in aantal.

Voeg ik hier het beeld van 2012 aan toe, dan blijft het grofweg hetzelfde, zij het dat er in de groep watervogels een aanzienlijke daling is, veroorzaakt door het nagenoeg geheel verdwijnen van de kolonie oeverzwaluwen: de ze duikelde van rond de 100 naar nog vier nesten. Oorzaak is dat de steilranden ongeschikt geworden zijn door instortingen, grotendeels veroorzaakt doordat de waterstanden vrij lang vrij laag waren in combinatie met het ontstaan van een soort vooroever door de afkalvingen in de laatste jaren. Zo had het vee alle gelegenheid had de wanden te bewerken, waardoor het meer hellingen dan steilranden zijn geworden. Verder waren de aantallen blauwborst en rietgors opvallend lager dan vorig jaar.

Weidevogels zijn inmiddels nagenoeg uit de Steenwaard verdwenen, evenals de patrijs. Struweelvogels als grasmus, roodborsttapuit doen het daarentegen goed.
DE aantallen ganzen zijn stabiel, mede dankzij het 'beheer' door vossen en mensen.